Polecamy

Ogłoszenie o Sesji

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r. o godz. 11.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLIII/2023 z Sesji Rady Gminy Lubsza z 23.03.2023 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Raport o stanie gminy za 2022 r.:
 1. debata radnych,
 2. debata mieszkańców Gminy Lubsza,
 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubsza wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Wójta Gminy Lubsza z wykonania budżetu gminy za 2022 rok:
 1. przedstawienie Sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. przedstawienie sprawozdania finansowego,
 3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Sprawozdaniu z wykonania  budżetu gminy za rok 2022,
 4. zapoznanie się z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
 5. przedstawienie Protokołu z kontroli wykonania budżetu za 2022 rok, dokonanej przez  Komisję Rewizyjną Rady Gminy Lubsza, 
 6. dyskusja,
 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2022 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 1. Absolutorium dla Wójta Gminy Lubsza :
 1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubsza za rok 2022.
 1. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na 2023 rok,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. zmiany uchwały nr VIII/48/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 4 kwietnia 2019 r.,  w sprawie  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do  końca  roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat  w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz w  innych  formach  wychowania przedszkolnego   prowadzonych przez Gminę Lubsza,
 4. wyznaczenia obszaru  zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Lubsza,
 5. wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej  umowy  dzierżawy,  nieruchomości przeznaczonej do wykorzystania na cele nierolnicze, stanowiącej własność Gminy Lubsza na czas określony dłuższy niż 3 lata,
 6. rozpatrzenia skargi,
 7. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza w zakresie farm fotowoltaicznych,
 8. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza w zakresie farm fotowoltaicznych.
 1. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 r.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg