Polecamy

Informacja

Lubsza, dnia  21.04.2023r.

GN .6840.3.2023

WÓJT  GMINY  LUBSZA

Informuje: w dniu 14.04.2023r. w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 przeprowadzony  został  pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości, położonej  w obrębie Mąkoszyce oznaczonej jako działka nr 114/1, zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej

Dla działki oznaczonej nr 114/1   prowadzona jest księga wieczysta nr OP1B/00020810/1 -   w Sądzie Rejonowym  w Brzegu  – Wydział Ksiąg Wieczystych.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza działka nr 114/1  położona  jest   na terenie   usługi,  oznaczonym nas rysunku planu symbolem 8.26. U. Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz na terenie nieruchomości  znajduje się obiekt o wartościach kulturowych, zapisany w gminnej ewidencji zabytków pod nr 541/1299.

Cena wywoławcza –   390 000,00 zł ( trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wpłata wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu  z dnia  03.03.2023r.  –  brak .

Liczba osób  dopuszczonych do  przetargu –  brak,

Liczba osób  niedopuszczonych do  przetargu -  brak.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. od dnia  21.04.2023r. do dnia 27.04.2023r.  poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Lubszy, Biuletynie Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

                                                                                                              

Lubsza, dnia 21.04.2023r.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg