Polecamy

Informacja

Lubsza, dnia  21.04.2023r.

 

GN .6840.3.2023

WÓJT  GMINY  LUBSZA

Informuje: w dniu 14.04.2023r. w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 przeprowadzony  został  pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości, położonej  w obrębie Mąkoszyce oznaczonej jako działka nr 114/2, niezabudowanej.

Dla działki oznaczonej nr 114/2   prowadzona jest księga wieczysta nr OP1B/00020810/1 -   w Sądzie Rejonowym  w Brzegu  – Wydział Ksiąg Wieczystych.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza działka nr 114/2  położona  jest   w pasie o szerokości ok. 5 m od strony dz. nr 114/5 na terenie usługi,  oznaczonym na rysunku planu symbolem 8.26. U. w pozostałej części na terenie upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy, oznaczonym symbolem RP.

Cena wywoławcza –   3 000,00 zł ( trzy tysiące złotych).

Wpłata wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu  z dnia  03.03.2023r.  –  brak .

Liczba osób  dopuszczonych do  przetargu –  brak,

Liczba osób  niedopuszczonych do  przetargu -  brak.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. od dnia  21.04.2023r. do dnia 27.04.2023r.  poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Lubszy, Biuletynie Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

                                                                                                          

Lubsza, dnia 21.04.2023r.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg