Polecamy

Informacja

                                                                                                                             Lubsza, dnia  06.04.2023r.

GN .6840.1.2023

Wójt Gminy Lubsza Informuje: w dniu 28.03.2023r. w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 przeprowadzony  został  pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości, położonej  w obrębie Nowy Świat oznaczonej jako działki nr  301/2 o pow. 0,1618 ha oraz udziału 1/6 w działce nr 301/5 o pow. 0,1130 ha

Dla działki oznaczonej nr  301/2   prowadzona jest księga wieczysta nr OP1B/00020813/0 dla działki nr 301/5 prowadzona jest księga wieczysta nr OP1B/00048425/5 -   w Sądzie Rejonowym  w Brzegu  – Wydział Ksiąg Wieczystych.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza działki nr 301/2 i nr 301/5  położone są    na terenie  zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 12.5.MZ.MJ. Działka nr 301/2 w pasie o szerokości ok. 10 m. od strony dz. nr 67/8 oraz na obszarze 6m x 6m na obszarze proponowanej rezerwy drogowej.

Cena wywoławcza –   65 000,00 zł  plus należny podatek VAT.

Wpłata wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu  z dnia  14.02.2023r.  –  brak .

Liczba osób  dopuszczonych do  przetargu –  brak,

Liczba osób  niedopuszczonych do  przetargu -  brak.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. od dnia  06.04.2023r. do dnia 12.04.2023r.  poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Lubszy, Biuletynie Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

                                                                                                                            

 Wójt

Bogusław  Gąsiorowski

Lubsza, dnia 06.04.2023r.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg