Polecamy

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY LUBSZA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Lubsza na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.) zarządza się co następuje:

1. Przeprowadzić z mieszkańcami Gminy Lubsza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Lubsza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Lubsza.

2. Konsultacje rozpoczną się 05.04.2023 r., a zakończą się 28.04.2023 r.

3. Konsultacje obejmują obszar Gminy Lubsza.

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Lubsza oraz na stronach internetowych gminy: www.lubsza.ug.gov.pl, bip.lubsza.ug.gov.pl  oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubsza_formularz_uwag_or_i_oz

2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza;

3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy www.lubsza.ug.gov.pl pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubsza_ankieta_gpr

5. Wypełnione formularze można dostarczyć:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lubsza@lubsza.ug.gov.pl;

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza;

3) osobiście do Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza w godzinach pracy Urzędu;

4) podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 20 kwietnia 2023 r.;

5) poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubsza_formularz_uwag_or_i_oz

6. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubsza.

7. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 zostanie umieszczony na stronach internetowych www.lubsza.ug.gov.pl i bip.lubsza.ug.gov.pl oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy w okresie od 05.04.2023 do 28.04.2023 r.

8. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Małgorzata Sarna.

 Wójt Gminy Lubsza

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg