Polecamy

Informacja

Lubsza, dnia  22.03.2023r.

GN .6840.11.2022

WÓJT  GMINY  LUBSZA

Informuje: w dniu 14.03.2023r. w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 przeprowadzony  został  pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości, położonej  w Szydłowicach, oznaczonej jako działki nr  555 o pow. 0,1442 ha.

Dla nieruchomości   prowadzona jest księga wieczysta nr OP1B/00020788/5  w Sądzie Rejonowym  w Brzegu  – Wydział Ksiąg Wieczystych.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza nieruchomość położona jest na terenie  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem  18.10. MJ.

Cena wywoławcza –   65 000,00 zł  plus należny podatek VAT

Wpłata wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu  z dnia  02.02.2023r.  –  jedno wadium .

Liczba osób  dopuszczonych do  przetargu –  1 osoba,

Liczba osób  niedopuszczonych do  przetargu -  brak,

Cena osiągnięta w przetargu -  65 650,00 zł  plus należny podatek VAT w wysokości:  15 099,50 zł.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości:  Krupińska Anna i Krupiński Łukasz.

Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. od dnia  22.03.2023r. do dnia 28.03.2023r.  poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Lubszy, Biuletynie Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

                                                                                                                           

Wójt

Bogusław Gąsiorowski

Lubsza, dnia 22.03.2023r.

Baner Cyfrowa Gmina