Polecamy

Ogłoszenie o Sesji

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 23 marca 2023 r. o godz. 14.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLII/2023 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 23 lutego 2023 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na rok 2023,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o.,
 4. ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Lubsza.,
 5. ustanowienia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom,
 6. wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej  umów dzierżawy,  nieruchomości przeznaczonych do wykorzystania na cele nierolnicze, stanowiących własność Gminy Lubsza na czas określony dłuższy niż 3 lata,
 7. wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej  umowy dzierżawy,  nieruchomości przeznaczonej do wykorzystania na cele rolnicze, stanowiącej własność Gminy Lubsza na czas określony dłuższy niż 3 lata,
 8. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2023,
 9. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Myśliborzyce,
 10. rozpatrzenia skargi,
 11. rozpatrzenia skargi.
 1. Informacja o działalności Spółki Wodnej w roku 2022  i przedstawienie planu działań na rok 2023.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg