Polecamy

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT  GMINY  LUBSZA

ogłasza: pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz zabudowanej stanowiących  własność gminy.

Położenie nieruchomości: Mąkoszyce.

Opis nieruchomości : Nieruchomość zabudowana oznaczona jako: działka nr 114/1 o pow. 0,0400 ha, usytuowana przy ul. Rolniczej 6, zapisana w księdze wieczystej nr OP1B/00020810/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość położona w obrębie istniejącej zabudowy mieszkalnej. Zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej w zabudowie zwartej. Teren płaski w kształcie prostokąta. Dojście i dojazd od ul. Rolniczej oraz od tylnej strony budynku poprzez drogę wewnętrzną gminną. Na działce posadowiony jest budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, murowany, 2-kondygnacyjny kryty drewnianym dachem dwuspadowym. Parter budynku składa się: sala, kuchnia, hall, sanitariat, pomieszczenie gospodarcze, korytarz, szatnia z sanitariatami i umywalnią oraz ganek. Na piętrze-poddaszu znajduje się obszerny hall z wejściem na nieużytkowy strych, dwa pomieszczenia biblioteki oraz 3 pomieszczenia z korytarzem. Pomieszczenia znajdujące się nad salą mają niższą wysokość niż pozostałe pomieszczenia – hall i biblioteka. Wysokość Sali na parterze wynosi 3,70 m, a pozostałych pomieszczeń parteru ok. 3,00m. W podpiwniczeniu znajduje się kotłownia z piecem na paliwo stałe. Instalacje wewnętrzne: elektryczna, wod-kan. ogrzewanie c.o.

Powierzchnia zabudowy: 310 m2, powierzchnia użytkowa:426,5 m2. Rok budowy: 1808/1914.

Działka nr114/2 o pow. 0,0100 ha, niezabudowana, położona od strony południowej budynku świetlicy, nieogrodzona, porośnięta swobodną roślinnością. Na jej terenie mogą znajdować się ruiny budynku a w gruncie znajdują się podziemne elementy instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej. Dojazd do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną gminną dz. nr 114/5.

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013, uchwałą nr XII/76/2015 z 16.07.2015  działka nr 114/1 położona jest na terenie usługi, oznaczonym na rysunku planu symbolem 8.26.U. Nieruchomość znajduje się  w strefie ochrony konserwatorskiej oraz na terenie nieruchomości znajduje się obiekt o wartościach kulturowych, zapisany w gminnej ewidencji zabytków pod nr 541/1299.

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, działka nr 114/2 położona jest w pasie o szerokości ok. 5 m od strony dz. nr 114/5 na terenie usługi, oznaczonym symbolem. 8.26.U, w pozostałej części na terenie upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy, oznaczonym symbolem RP.

Działka nr  114/1 jest obciążona umową użyczenia zawartą na czas nieokreślony, poza tym  nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Działka nr  114/2  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Forma zbycia –  sprzedaż  działki nr 114/1 i nr 114/2 na własność.

Tryb zbycia –  pierwszy nieograniczony przetarg ustny.

Cena wywoławcza:

- działka nr 114/1  o pow. 0,0,0400 ha – zabudowana świetlicą wiejską  -    ustalona została na kwotę: 390 000 ,00 zł,

- działka nr 114/2 o pow. 0,0100 ha- niezabudowana – ustalona została na kwotę: 3 000,00 zł

 zł plus należny podatek VAT,

Do uzyskanej w wyniku przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

Miejsce i termin przetargów:

-   przetargi  odbędą się w dniu  14.04.2023r.

 -  o godzinie 10,00  dla działki nr 114/1,

-   o godzinie 11,00  dla działki nr 114/2,

w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oddzielnie dla każdej nieruchomości.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr 95 8863 0009 2000 0023 2339 0011   Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu,  w takim terminie aby w dniu  11.04.2023r. było odnotowane na koncie gminy. W tytule wpłaty wadium należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w przetargu oraz numer i położenie działki.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, stanem technicznym nieruchomości   i nie wnoszą zastrzeżeń. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego (dot. spółek) lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych)

- pełnomocnictwo

- nr konta na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników).                 Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą aktualne zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Nieruchomości sprzedawane są w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów.  Gmina Lubsza nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione  przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. W przypadku utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikającego z znajdujących się podziemnych lub nadziemnych części uzbrojenia, usunięcia drzewostanu,  nabywca własnym staraniem i na własny koszt dokona usunięcia, zmiany położenia bez żadnych roszczeń w stosunku do gminy.

Sprzedawca oświadcza,  że nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej budynku usytuowanego na działce nr 114/1, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014r, o charakterystyce energetycznej budynków   (t.j.  Dz.U. z 2021 r., poz. 497)

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny po dokonaniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przesłanym przez organizatora przetargu,  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest

zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu podwyższonej o należny podatek VAT przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.  

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostanie w Panoramie, na tablicy ogłoszeń w m. Mąkoszyce oraz w Urzędzie Gminy w Lubszy  ul. Brzeska 16, w dniu  03.03.2023r.ukaże się na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl .

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

                                                                      

                                                                                                          Wójt Gminy Lubsza

Lubsza, dnia 03.03.2023r.

 

 

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina