Polecamy

Zadanie pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Lubsza”

Polski Ład.jpeg

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.

Program realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Program określa zasady rozdziału i przekazywania dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, przyznawanego na podstawie promes udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W dniu 14 czerwca 2022 r. podpisana została wstępna promesa nr Edycja2/2021/2161/PolskiLad, dla Gminy Lubsza do kwoty 5 700 000,00 zł.

logo Polski Ład.jpeg

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej oraz wyposażenie jej w urządzenia oraz budynki do jej obsługi. Budowana stacja uzdatniania wody ma za zadanie przygotowanie oraz podanie wody o jakości odpowiadającej ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu 23.02.2023 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą – Zakładem Wodociągów
i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o., Śmiechowice 20, 49-314 Pisarzowice. Ostateczna kwota Promesy wynosi 5 685 749,90 zł

Koszt całkowity zadania: 5 984 999,90 zł

Dofinansowanie: 5 685 749,90 zł

Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg