Polecamy

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, 02.03.2023r.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie  wyników otwartego konkursu ofert  ogłoszonego na realizację  przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania  publicznego  z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w roku  2023.

 

Informuję, że na  ogłoszony przez Wójta Gminy Lubsza otwarty konkurs ofert z dnia 27.01.2023r.,  na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w okresie od 15.03.2023r. do 15.12.2023 r.,  zostały  złożone trzy  oferty przez:

1) Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” Kościerzyce na  realizację zadania publicznego, tytuł zadania: „Piłka nożna – sport, który kochamy” ;

2) Ludowy Zespół Sportowy „Zryw” Szydłowice na  realizację zadania publicznego, tytuł zadania: „Amatorska piłka nożna” .

3) Fundacja „RAVEN” z siedzibą w  Brzegu  na  realizację zadania publicznego, tytuł zadania: „Propagowanie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy, w szczególności  wśród dzieci  i  młodzieży  poprzez systematyczne ćwiczenia, treningi  i rozgrywki ligowe.” ;

W ogłoszeniu  Wójta Gminy Lubsza w otwartym konkursie ofert z dnia 27.01.2023r.,  na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w okresie od 15.03.2023r. do 15.12.2023 r.,  zostały określone   środki    finansowe  w  wysokości  60 000,00 zł.

 Złożone  oferty  w/w organizacji  stanowią  odpowiedź  na ogłoszony otwarty konkurs  ofert.   Koszty realizacji zadania przez w/w organizacje przewyższają wysokość środków  przeznaczonych w budżecie  na  realizację zadania.

Celem   umożliwienia udziału  jak najszerszej  grupy odbiorców z terenu Gminy Lubsza,   przyznaję dotację  dla : 

1) Ludowego Zespołu Sportowego „Victoria” Kościerzyce na  realizację zadania publicznego, tytuł zadania: „Piłka nożna – sport, który kochamy” w  wysokości  25 000,00 zł;

2) Ludowego Zespołu Sportowego „Zryw” Szydłowice na  realizację zadania publicznego, tytuł zadania: „Amatorska piłka nożna ”   w  wysokości  25 000,00 zł;

3)  Fundacji „RAVEN” z siedzibą w  Brzegu  na  realizację zadania publicznego, tytuł zadania: „Propagowanie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy, w szczególności  wśród dzieci i  młodzieży  poprzez systematyczne ćwiczenia, treningi  i rozgrywki ligowe ” w wysokości 8  000,00 zł.

Wysokość przeznaczonych środków  z dotacji na realizację zadania nastąpi na  zasadzie dofinansowania kosztów realizacji zadania, w formie pisemnej  umowy zawartej pomiędzy Gminą a oferentem po dostarczeniu zaktualizowanej oferty uwzględniającej wysokość przyznanych środków. 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Gminy w Lubszy,  na stronie internetowej www.lubsza.ug.gov.pl i bip.lubsza.ug.gov.pl  

Wójt

Bogusław Gąsiorowski

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg