Polecamy

Ogłoszenie o Sesji

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 12.00  w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLI/2023 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 5 stycznia 2023 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na rok 2023,
 2. określenia  stawki za 1 kilometr przebiegu  pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu  zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów  oraz rodziców,
 3. zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubsza
 4. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubsza na lata 2023 – 2025,
 5. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 6. zmieniająca uchwałę NR III/29/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 7. określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. nadania nazwy ulicy „ Spokojna” w miejscowości Lubsza.
 9. rozpatrzenia ponownej skargi,
 1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2. Informacja o działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2022 i przedstawienie planu działań na rok 2023
 3. Informacja o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy-w roku 2022  i przedstawienie planu działań na rok 2023
 4. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2022 i przedstawienie planu działań na rok 2023
 5. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg