Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 05 stycznia 2023 r. o godz. 9.00  w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XL/2022 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 28.12.2022 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 6. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 7. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na rok 2023,
 2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie stanowiska pracy Głównego Specjalisty ds. Ochrony Zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu,
 3. zmiany uchwały nr XXIII/219/2021 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Lubsza polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
 4. rozpatrzenia skargi,
 5. rozpatrzenia skargi,
 6. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubsza na 2023 rok,
 7. uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Lubsza na 2023 rok
 1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2. Podsumowanie działalności Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy za rok 2022.
 3. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg