Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

Zarządzenie Nr WG.0050.142.2022  Wójta Gminy Lubsza z dnia 08.12.2022r.

w sprawie informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Nr …z dnia … w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Lubsza polegających na budowie przydomowych przepompowni ścieków

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129, poz. 1472 z 10.11.2010 r.), ogłaszam wyniki przeprowadzonych konsultacji:

§ 1

Przedmiotem konsultacji był projekt Uchwały Nr … Rady Gminy Lubsza z dnia… w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Lubsza polegających na budowie przydomowych przepompowni ścieków

§ 2

1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w okresie od 15.11.2022r. do 07.12.2022r.

2. Termin przeprowadzenia konsultacji podany był do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubszy www.lubsza.ug.gov.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:  http://bip.lubsza.ug.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza.

3. Mieszkańcy mogli zgłaszać pisemne uwagi do projektu uchwały w okresie od dnia 15.11.2022r. do dnia 07.12.2022r. do godziny 1500 , na adres  lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza.

4. W wyznaczonym terminie nie było zgłoszonych pisemnych uwag do projektu uchwały,
jak również nie było potrzeby zorganizowania spotkania publicznego.

§ 3

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa.

§ 4

Zarządzenie o wynikach przeprowadzonych konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubszy www.lubsza.ug.gov.pl,  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:  http://bip.lubsza.ug.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Lubsza

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg