Polecamy

Ogłoszenie o Sesji

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXVIII/2022 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 29.11.2022 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 6.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 7. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na rok 2022,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 4. uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok:

-  przedstawienie projektu uchwały przez Wójta Gminy,

-  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

-  odczytanie projektu uchwały budżetowej,

-  przedstawienie stanowisk komisji stałych,

-  odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej,

-  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,

-  głosowanie nad projektem uchwały,

 1. określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Lubsza polegających na budowie przydomowych przepompowni ścieków,
 2. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania,
 3. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Myśliborzyce,
 4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Myśliborzyce,
 1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg