Polecamy

Ogłoszenie o Sesji

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 14.00  w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXVII/2022 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 20 października 2022r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na rok 2022,
 2. przyznania dotacji z budżetu Gminy Lubsza na remont wieży kościelnej kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Kościerzycach,
 3. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnionego przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
 4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłat
 5. udzielenia pomocy podmiotowi leczniczemu,
 6. Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
 7. przekazania pisma według właściwości,
 1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg