Polecamy

Najlepsza Przestrzeń Publiczna – głosowanie internautów! - Budowa kompleksu obiektów użyteczności publicznej w Lubszy - dom ludowy, przedszkole i klub dziecięcy

Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy oraz Publiczne Przedszkole w Lubszy mieściły się w latach poprzedzających realizację przedsięwzięcia w starych, poniemieckich budynkach, które wymagały stałych remontów i nie spełniały potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Obiekty te były sukcesywnie remontowane, jednak nie stwarzały możliwości rozwoju i poprawy usług publicznych oraz ze względu na ograniczenia powierzchni nie dawały możliwości dalszego ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. W związku z powyższym powstała koncepcja budowy nowych obiektów użyteczności publicznej, spełniających standardy XXI wieku i odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności. Powstałe obiekty dały możliwość przeniesienia świadczonych usług publicznych do nowoczesnych budynków, spełniających obecnie obowiązujące standardy.   

Celem projektu budowy domu Ludowego w Lubszy jest rozpowszechnianie wartości kulturalnych, inicjowanie nowych zajęć oraz imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym, których zadaniem jest kreowanie uniwersalnych wartości zwłaszcza z zakresu pielęgnowania bogatej tradycji regionu oraz rozwijania działalności kulturowej wśród społeczności gminy Lubsza i całego województwa.

Celem projektu budowy przedszkola i klubu dziecięcego w Lubszy jest pełnienie funkcji wychowawczej, kształcącej i opiekuńczej. Wspomaga dziecko we wszystkich rodzajach aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.  Klub jest jedną z instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi, zanim pójdą do przedszkola.

Głównymi celami projektu są:

1. Promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych;

2. Budowa wizerunku województwa jako aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestycji;

3. Propagowanie dobrych wzorców kształtowania ładu przestrzennego w województwie;

4. Promocja realizacji projektów urbanistycznych i architektonicznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej województwa;

5.  Promocja dobrych praktyk służących aktywizacji i integracji społeczności lokalnych wokół przedsięwzięć poprawiających jakość życia w przestrzeni publicznej;

6.  Propagowanie rozwiązań wzmacniających odporność przestrzeni publicznej na zmiany klimatu;

7.  Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.

Głównym rezultatem przedsięwzięcia jest powstanie obiektów użyteczności publicznej wpływających pozytywnie na wizerunek województwa opolskiego jako aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestycji oraz propagowanie dobrych wzorców kształtowania ładu przestrzennego w województwie. Wieś Lubsza, w powiecie brzeskim, województwie opolskim, pełni rolę ośrodka gminnego, w którego centrum zlokalizowana jest większość instytucji publicznych, z których korzystają mieszkańcy całej gminy i regionu. W centrum wsi zlokalizowany jest duży parking, dzięki któremu zapewniony jest łatwy i szybki dostęp do wszystkich instytucji publicznych, znajdujących się we wsi: ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa, przedszkole, klub dziecięcy, Gminny Ośrodek Kultury, gminna biblioteka, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy, kościół, cmentarz parafialny, a także zakłady usługowe i handlowe: apteka, zakład fryzjerski, kwiaciarnia oraz sklepy spożywcze i przemysłowe.

Przedsięwzięcie umożliwiło mieszkańcom dostęp do tych obiektów, bez konieczności przemieszczania się, stworzyło miejsce wspólnych spotkań mieszkańców wsi oraz zapewniło dostęp do usług publicznych i społecznych, a także poprawiło wizerunek i estetykę wsi.

Powstałe obiekty promują przedsięwzięcia służące aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, są również promocją podmiotów propagujących dobre praktyki w zakresie dbania o ład przestrzenny, funkcjonalność i atrakcyjność przestrzeni publicznych.

Zabezpieczyło też potrzeby młodych ludzi chcących powrócić na rynek pracy w zakresie usług związanych z opieką nad dziećmi

Link do strony z konkursem:

https://www.opolskie.pl/2022/10/najlepsza-przestrzen-publiczna-glosowanie-internautow/

SDC14396.jpeg 20220826_131225.jpeg 20220826_131105.jpeg 20220826_131041.jpeg 20220826_130823.jpeg 20220826_130746.jpeg

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg