Polecamy

Ogłoszenie

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 20 października 2022 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXVI/2022 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 27 września 2022 r.
 4. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 ze szczególnym uwzględnieniem wyników nauczania w gminnych placówkach oświatowych oraz stan przygotowań placówek do roku szkolnego 2022/2023
 5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 6. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 7. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 8.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 9. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na rok 2022,
 2. określenia stawek podatku od nieruchomości,
 3. zmiany Uchwały Nr  XXXIII/224/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 12.03.2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób  obliczania  wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny  doraźnych  zastępstw jak również  szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania  dodatku mieszkaniowego dla   nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza zmienionej uchwałą nr:  XI/74/2011 z dnia 22.09.2011r., uchwałą  nr XI/298/2018 z dnia 1 marca 2018r.,  uchwałą  nr XII/88/2019 z dnia 12 września 2019r. oraz uchwałą  nr XX/169/2020 z dnia 29 października 2020r.,
 4. rozpatrzenia skargi,
 5. przekazania pisma według właściwości,
 1. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg