Polecamy

Sesja Rady Gminy Lubsza

 
 
 O G Ł O S Z E N I E
 
         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że w dniu 26.01.2012r. o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy  odbędzie się Sesja Rady Gminy Lubsza z następującym porządkiem:
 
1.     Otwarcie obrad.
2.     Przedstawienie porządku obrad.
3.     Zatwierdzenie protokołu z Sesji z dnia 29.12.2011r.
4.      Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
5.     Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
6.     Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
7.     Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
1) zmian budżetu na rok 2012,
2) zaciągnięcia kredytu
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu,
4) zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsza,
5) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego oraz lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz sprzedaż ułamkowej części gruntu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsza,
6) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012,
7)  Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012,
8.     Informacja o działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2011 i plan pracy na 2012 rok.
9.     Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania Radnych.
10.      Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
11.     Zakończenie obrad.
 
                                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                                      Rady Gminy Lubsza
                                                                                                                      mgr Janina Wcisło
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg