Polecamy

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

OGŁOSZENIE

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 15 września 2022 r. o godz. 14.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przedstawienie porządku obrad.

3.       Zatwierdzenie protokołu Nr XXXIV/2022 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 23 czerwca 2022 r.

4.       Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.

5.       Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.

6.       Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

7.       Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.

8.       Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

a)     zmiany budżetu na rok 2022,

b)     poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

c)     określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubsza na rok szkolny 2022/2023,

d)     utworzenia Klubu Dziecięcego w Dobrzyniu i ustalenia statutu,

e)     ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym w Dobrzyniu,

f)      zmiany Uchwały Nr  XXXIII/224/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 12.03.2009r.   w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób  obliczania  wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny  doraźnych  zastępstw jak również  szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania  dodatku mieszkaniowego dla   nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza zmienionej uchwałą nr:  XI/74/2011 z dnia 22.09.2011r., uchwałą  nr XI/298/2018 z dnia 1 marca 2018r.,  uchwałą  nr XII/88/2019 z dnia 12 września 2019r. oraz uchwałą  nr XX/169/2020 z dnia 29 października 2020r.,

g)     rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy,

h)     udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego z przeznaczeniem na  wykonanie zadania Powiatu Brzeskiego obejmującego „Budowę chodnika w m. Błota DP 1169 O” - etap VI,

i)      zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubsza.

9.       Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

10.    Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

11.    Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg