Polecamy

Aktualności

 • PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU, NARKOTYKÓW I PRZEMOCY W LUBSZY

  Godziny otwarcia punktu w 2015 roku:
   
  PISARZOWICE-Dom Ludowy w każdy czwartek  w godz. 15-18.
   
  LUBSZA- Ośrodek Pomocy Społecznej w każdy piątek  w godz. 14-18.
  06-02-2015
 • Uwierz w swój sukces

  Schowek01.jpeg
   
  Cel główny projektu: Wzrost aktywności społecznej i zawodowej wśród osób poniżej 30 roku życia mieszkańców gmin: Lubsza, Olszanka, Skarbimierz, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia.
   
  Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia, z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, zawodowym, średnim, ogólnokształcącym, wyższym z niskim lub bez doświadczenia zawodowego, bez kwalifikacji zawodowych lub ze zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi, zamieszkujących na terenie wiejskim gmin: Lubsza, Skarbimierz, Olszanka.
  09-02-2015
 • Niech żyją nam seniorzy

    DSCF2472.jpeg W dniu 26 października 2013roku w świetlicy w Michałowicach spotkali się Seniorzy z sołectwa Michałowice, Pisarzowice, Myśliborzyce i Garbów. Po otwarciu obchodów przez Wójta Gminy Pana Bogusława Gąsiorowskiego i Dyrektora GOK-u i złożeniu im życzeń , minutą ciszy uczczono pamięć nie żyjących już seniorów, którzy przez ubiegłe lata uczestniczyli w takich imprezach. Dyrektor GOK  przypomniała w kilku słowach ,że Dzień Seniora to jedyny dzień w roku, w którym chcemy dać okazję do wyzwolenia się z samotności i nostalgii.

  30-10-2013
 • 07-10-2014
 • Zbieramy nakrętki

  nakretki.jpeg
   

  Nakrętki można  zostawiać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubszy.  
  16-12-2014
 • Informacja

  Wójt Gminy Lubsza informuje,  że od stycznia 2015r. będzie zmiana firmy obsługującej Gminę Lubsza w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (śmieci).
  Kosze na odpady zmieszane, które dostarczyła Spółka ZHK Sp. z o.o. z Brzegu zostaną zabrane podczas ostatniej zbiórki odpadów komunalnych w grudniu 2014r. (za pokwitowaniem).
  Nowy odbiorca spółka Komunalnik sp. z o.o.
  z Wrocławia dostarczy swoje pojemniki na śmieci zmieszane dla każdego gospodarstwa, którego dotychczasowa deklaracja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (śmieciowa) znajduje się w tut. Urzędzie w miesiącach grudzień 2014/styczeń 2015r.
  Ze względu na czas przejściowy Gmina Lubsza zapewni mieszkańcom po 2 worki na odpady zmieszane (segregowane), które zostaną dostarczone do każdej posesji.
   
  22-12-2014
 • O G Ł O SZ E N I E

  Wójt Gminy Lubsza informuje mieszkańców gminy  o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w miesiącu październiku 2013r.

  16-10-2013
 • Gmina Lubsza wśród 7 nagrodzonych

  Oczyszczalnia Makoszyce.jpeg Gmina Lubsza wzięła udział w konkursie „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury technicznej, realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.
   
  Zgłoszenie projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla 7 wsi Gminy Lubsza – Aglomeracja Mąkoszyce” jest kontynuacją strategii inwestycyjnej gminy przyjętą przez Wójta Wojciecha Jagiełłowicza, a kontynuowaną przez Wójta Bogusława Gąsiorowskiego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Tarnowiec, realizowanej w latach 2012-2013.
   
  Wśród 7 nagrodzonych gmin województwa opolskiego, Zarząd Województwa wyróżnił Gminę Lubsza przyznając nagrodę w środkach pieniężnych w wysokości 1000 zł.
  W dniu 30.10.2013r. do Urzędu Gminy w Lubszy wpłynęły serdeczne gratulacje realizacji projektu aktywizującego społeczność wiejską i poprawiającego jakość życia na obszarach wiejskich.
  08-11-2013
 • Bezpieczniej w Gminie Lubsza

  SDC14039.jpeg Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) obsługujące w zakresie ubezpieczeń Gminę Lubsza przekazało nieodpłatnie odblaskowe gadżety dla tutejszego Urzędu. Wójt wraz z Sekretarzem Gminy zdecydowali o przekazaniu elementów odblaskowych placówkom oświatowym z terenu Gminy Lubsza. Edukacyjny charakter gadżetu ma posłużyć dzieciom bezpiecznie poruszać się w godzinach wieczornych.

  09-12-2013
 • Afrykański pomór świń

   Materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń

  Do pobrania: PDFinformacja.pdf

  21-02-2014