Polecamy

Aktualności

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie    konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji  (tj. Dz.U. z 2016r.poz. 1817z późn. zm.) na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz.U. z  2017 r. poz. 1875 ) ,  w związku z § 1 ust.1 pkt. 1- 7  Uchwały Nr LIV/ 376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r.  w sprawie  określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów  aktów   prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.)

  Do pobrania: PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubsza.pdf

  19-10-2017
 • Ogłoszenie

  ogłoszenie dot. spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców nt. unijnych pożyczek i poręczeń na rozwój działalności gospodarczej.

  Do pobrania DOCogłoszenie.doc

  17-10-2017
 • Ogłoszenie

                                                                    Lubsza, dnia 16.10.2017r.

  OGŁOSZENIE

   

  Wójt Gminy Lubsza informuje, że zostały zakupione przez Gminę dla mieszkańców gminy pojemniki na odpady komunalne koloru niebieskiego z przeznaczeniem na „papier”.

  Pojemniki zostaną dostarczone do każdego mieszkańca, który w  tut. urzędzie złożył deklarację dotyczącą odbioru odpadów komunalnych.

  W przypadku niedostarczenia przez firmę pojemnika na posesję podczas, nieobecności mieszkańca, pojemnik należy odebrać od sołtysa wsi.

  W miejscowościach: Garbów, Lubicz, Piastowice, Raciszów odbiór pojemników odbędzie się bezpośrednio u sołtysa wsi.

  Pojemniki rozwożone będą w miesiącach październiku i listopadzie bieżącego roku.

   

   

   Wójt Gminy Lubsza

    Bogusław Gąsiorowski

  16-10-2017
 • Ogłoszenie

  W dniu 09.10 2017r.  do Urzędu Gminy w Lubszy wpłynęła  oferta  złożona  przez  Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” Dobrzyń   na  realizację  zadania  publicznego w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod  tytułem :  „ Aktywnie przez cały rok”.

  16-10-2017
 • Ogłoszenie

  W dniu 09.10 2017r.  do Urzędu Gminy w Lubszy wpłynęła  oferta  złożona  przez  Ludowy Zespół Sportowy „ZRYW” Szydłowice  na  realizację  zadania  publicznego w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod  tytułem :  „ Dobra Taktyka  na Przeciwnika”.

  16-10-2017
Wszystkie aktualności