Polecamy

Aktualności

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu Uchwały Nr 0006.14.2018 Rady Gminy Lubsza w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza

  PDFZarzadzenie Wójt Gminy Lubsza.pdf

  20-02-2018
 • Informacja

  TIK w przedsiebiorstwach 2018r.jpeg  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzegu zaprasza przedsiębiorców  na spotkanie informacyjne dotyczące

  DOTACJI BEZZWROTNYCH DO 500 000,00 ZŁ Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA INFORMATYZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW

  (dot. naboru wniosków w ramach działania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020 )

  20-02-2018
 • Informacja

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 24 godzinna [1] w roku 2018

  19-02-2018
 • Ogłoszenie

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 1 marca 2018 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy 

  19-02-2018
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza z dnia ………….w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2018. na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 zm. poz. 2232; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz  w oparciu o Uchwałę Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r. określającą szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.)

  Do pobrania PDFZarządzenie dot. prog. opieki nad zwierzętami.pdf

  Dodano w dniu 20.02.2018r. : Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do projektu Uchwały w terminie
  7 dni od upływu 14-dniowego terminu, o którym mowa w § 1 tj. w okresie od dnia 07.03.2018r. do dnia 13.03.2018r. do godziny 1400.

  16-02-2018
Wszystkie aktualności