Polecamy

Aktualności

 • Informacja

  Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) Komisarz Wyborczy w Opolu II, zwołał I sesję Rady Gminy Lubsza

  Obrady I sesji Rady Gminy Lubsza odbędą się w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy

  PDFpostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II.pdf

  14-11-2018
 • Ogłoszenie

   Wójt Gminy Lubsza informuje

                                         „ĆWICZENIE RENEGADE „

  w dniach 14- 15 Listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.  Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”.  

  „OGŁOSZENIE ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,

  - „ODWOŁANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut,

  zgodnie z zapisem § 10 rozporządzenia RM z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości  organów w tych sprawach.

   Wójt Gminy

  Bogusław Gąsiorowski

   

  13-11-2018
 • Informacja

  dot. zbiorowego polowania w OHZ Rogalice - obwód nr 49

  PDFpolowanie w dniach 14.11.2018, 24-25.11.2018, 07-09.11.2018.pdf

  07-11-2018
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza z dnia ………….w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza  na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2016r. poz. 446, zm. 2016 poz. 1579) oraz  w oparciu o Uchwałę Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r. określającą szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.

  PDFzarządzenie.pdf

  05-11-2018
 • Informacja

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski  wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową.

  ttp://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-nabor-wnioskow-do-16-listopada.html

   

  30-10-2018
Wszystkie aktualności